Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Το δίκτυο απαρτίζεται από εκπροσώπους των δικαστικών και διοικητικών αρχών των Κρατών Μελών για τη συνεργασία όσον αφορά το αστικό και εμπορικό δίκαιο. Ο κύριος στόχος του είναι να διευκολύνει τα άτομα που αντιμετωπίζουν δικαστικές διαφορές κάθε είδους όποτε ενυπάρχει διεθνικό στοιχείο, για παράδειγμα όποτε εμπλέκονται περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη.

 

 

Access the website by clicking on Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

 

To return to the Partner list, please click on here.  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος