Europejska Sieć Sądowa (EJN)


Europejska Sieć Sądowa (EJN) to sieć krajowych punktów kontaktowych wyznaczonych w celu ułatwiania współpracy sądowej w sprawach karnych. Sieć powstała na mocy wspólnego działania 98/428/WSiSW z dnia 29 czerwca 1998 r. w celu wypełnienia zalecenia nr 21 Planu działania na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną, który został przyjęty przez Radę w dniu 28 kwietnia 1997 r.

W grudniu 2008 r. weszła w życie nowa podstawa prawna, decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej (zwana dalej „decyzją EJN”), która umocniła status prawny EJN, utrzymując jednocześnie jej ducha z roku 1998.

EJN składa się z punktów kontaktowych w państwach członkowskich, które są wyznaczane przez każde państwo członkowskie spośród organów centralnych odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę sądową oraz organów sądowych lub innych właściwych organów, którym powierzono szczególne obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy sądowej.

Główną rolą punktów kontaktowych EJN, które w decyzji EJN nazwano „aktywnymi pośrednikami”, jest ułatwianie współpracy sądowej w sprawach karnych między państwami członkowskimi UE, szczególnie w działaniach skierowanych przeciwko poważnej przestępczości. W tym celu pomagają one nawiązywać bezpośrednie kontakty między właściwymi organami, a także dostarczają informacji praktycznych i prawnych niezbędnych do przygotowania skutecznych wniosków o współpracę sądową lub ogółem do usprawnienia współpracy sądowej.

Ponadto punkty kontaktowe EJN uczestniczą w organizowaniu i wspierają organizację szkoleń na temat współpracy sądowej.

Spośród punktów kontaktowych EJN każde państwo członkowskie wyznaczyło korespondenta krajowego, który ma rolę koordynacyjną. Każde państwo członkowskie wyznacza również korespondenta technicznego, który dopilnowuje, aby strona internetowa EJN zawierała odpowiednie informacje i była aktualizowana, co dotyczy m.in. narzędzi elektronicznych EJN.

EJN dysponuje sekretariatem, który ma siedzibę w Eurojuście w Hadze i który odpowiada za administrowanie siecią. Sekretariat EJN zapewnia ciągłość sieci i jej dobre funkcjonowanie.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved