Europeiska rättsliga nätverkets sekretariat


Mission

I enlighet med vad som sägs i artikel 2.8 i EJN-beslutet, har EJN:s sekretariat ansvaret för administrationen av det Europeiska rättsliga nätverket.

I enlighet med Artikel 25 a (b) i Rådets beslut 2002/187/JHA av den 28 februari 2002, om inrättandet av Eurojust, i syfte att stärka bekämpningen av grov brottslighet, reviderat genom 2003/659/JHA och genom Rådets beslut 2008/426/JHA av den 16 december 2008 om att stärka Eurojust (hädanefter “Eurojust-beslutet”), utgör EJN:s sekretariat en del av Eurojust, men fungerar som en separat enhet. Det är självständigt, i enlighet med preambel 20 i Rådets beslut 2008/426/JHA av den 16 december 2008 om att stärka Eurojust.

I egenskap av administrativt organ till det Europeiska rättsliga nätverket, tillhandahållande EJN med erforderlig professionell erfarenhet, historik och kontinuitet, innefattar EJN:s sekretariats uppgifter bl.a. att:                                    

  • säkerställa korrekt administration av EJN, i syfte att göra det möjligt för EJN:s kontaktpunkter att fullfölja sina uppgifter och upprätthålla EJN:s identitet
  • upprätta, underhålla och förbättra EJN:s informationssystem/hemsida
  • upprätta dokument avseende EJN:s verksamhet (inklusive rapporter som hänförs till i Artikel 13 i EJN-beslutet)
  • hålla en uppdaterad förteckning över projekt och beslut som fattats inom EJN
  • bistå den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Rådet angående organisering av möten                                 
  • fortlöpande lämna information till EJNs kontaktpunkter om utmaningar, framgångar, problem, samt andra frågor av allmänt intresse för EJN (t.ex. via ett nyhetsblad)                                
  • sammanställa förslag till handlingsplaner för nya och pågående projekt inom EJN, efter samråd med de nationella kontaktpersonerna        
  • etablera och upprätthålla kontakt med andra organ och strukturer inom området för rättsligt samarbete i brottmål, inom och utanför EU, samt 
  • markandsföra EJN, inklusive ge presentationer av EJN vid möten, konferenser, eller andra evenemang, som organiseras inom och utanför EU av partners i tredje länder eller internationella organisationer.

Vision

EJN:s sekretariat ska ha sin egen identitet för att helt och hållet kunna företräda EJN i nära samråd och samarbete med den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Rådet, samt uppfylla sina uppgifter i enlighet med EJN-beslutet, men även för att vara en visionär grupp, att identifiera nya ormåden där EJN kan vara engagerat eller fokusera på, dra nytta av sin strategiska placering och tillhandahålla uppdaterad information om vad som händer inom området för internationellt rättsligt samarbete till kontaktpunkterna. Av dessa skäl, måste EJNs sekretariat ha tillgång till alla medel som krävs för att kunna fullfölja sina viktiga uppgifter, inklusive personal, ekonomiska och materiella resurser.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved