Sekretariat Evropske pravosodne mreže


Poslanstvo

Sekretariat Evropske pravosodne mreže je v skladu s členom 2(8) Sklepa o Evropski pravosodni mreži odgovoren za upravljanje mreže.

V skladu s členom 25a(b) Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2003/659/PNZ in Sklepom Sveta 2008/426/PNZ z dne 16. decembra 2008 o okrepitvi Eurojusta (v nadaljevanju: „Sklep o Eurojustu“), je sekretariat Evropske pravosodne mreže del osebja Eurojusta, vendar deluje kot ločena enota. Je neodvisen, kot je navedeno v uvodni izjavi 20 Sklepa Sveta 2008/426/PNZ z dne 16. decembra 2008 o okrepitvi Eurojusta. Kot upravni organ Evropske pravosodne mreže, ki mreži zagotavlja potrebne strokovne izkušnje, zgodovino in kontinuiteto, praktične naloge Sekretariata Evropske pravosodne mreže med drugi vključujejo:

• zagotavljanje pravilnega upravljanja Evropske pravosodne mreže, da lahko kontaktne točke mreže izpolnjujejo svoje naloge in da se ohranja identiteta mreže;

• vzpostavitev, vzdrževanje in izboljšanje informacijskega sistema/spletišča Evropske pravosodne mreže;

• priprava dokumentov v zvezi z dejavnostmi Evropske pravosodne mreže (vključno s poročili iz člena 13 Sklepa o Evropski pravosodni mreži);

• vzdrževanje splošne posodobljene evidence projektov in sklepov, sprejetih znotraj Evropske pravosodne mreže;

• zagotavljanje podpore državi članici, ki je predsedujoča Svetu, v zvezi z organizacijo sestankov;

• izmenjava informacij o izzivih, dosežkih, težavah in vseh drugih vprašanjih, ki so splošnega pomena za Evropsko pravosodno mrežo, s kontaktnimi točkami Evropske pravosodne mreže, na podlagi stalnega posvetovanja (npr. v obliki glasila);

• priprava osnutkov akcijskih načrtov za nove in tekoče projekte Evropske pravosodne mreže po posvetovanju z nacionalnimi korespondenti;

• vzpostavljanje in ohranjanje stikov z drugimi organi in strukturami na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, znotraj in zunaj Evropske pravosodne mreže, in

• spodbujanje Evropske pravosodne mreže, vključno s predstavitvijo mreže na sestankih, konferencah ali drugih dogodkih, ki jih organizirajo partnerji v tretjih državah ali mednarodne organizacije znotraj EU ali zunaj nje.


Vizija

Sekretariat Evropske pravosodne mreže ima svojo identiteto, tako da lahko poleg zastopanja mreže ob tesnem posvetovanju in sodelovanju z državo članico, ki je predsedujoča Svetu, in izpolnjevanja svojih nalog v skladu s Sklepom o Evropski pravosodni mreži, deluje tudi kot vizionarska skupina, ki prepoznava nova področja, na katerih lahko Evropska pravosodna mreža sodeluje ali se na njih osredotoča, izkorišča svoj strateški položaj in nacionalnim korespondentom posreduje posodobljene informacije o dogajanju na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja. Zato mora biti Sekretariat Evropske pravosodne mreže opremljen z vsemi potrebnimi sredstvi za izpolnjevanje svojih pomembnih nalog, vključno s človeškimi, finančnimi in drugimi materialnimi viri.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9

2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane