Evropska pravosodna mreža


Evropska pravosodna mreža je mreža nacionalnih kontaktnih točk za pospeševanje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Ustanovljena je bila s Skupnim ukrepom 98/428/PNZ z dne 29. junija 1998 zaradi izpolnjevanja Priporočila št. 21 akcijskega načrta za boj proti organiziranemu kriminalu, ki ga je sprejel Svet 28. aprila 1997.

Decembra 2008 je začela veljati nova pravna podlaga, Sklep Sveta 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži (v nadaljevanju: „Sklep o Evropski pravosodni mreži“), na podlagi katere se je okrepil pravni položaj Evropske pravosodne mreže ob ohranjanju duha iz leta 1998.

Evropsko pravosodno mrežo sestavljajo kontaktne točke držav članic, ki jih vsaka država članica določi izmed osrednjih organov, ki so odgovorni za mednarodno pravosodno sodelovanje, in pravosodnih organov ali drugih pristojnih organov s posebnimi pristojnostmi na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja.

Glavna naloga kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže, ki so v Sklepu o Evropski pravosodni mreži opredeljene kot „dejavni posredniki“, je omogočanje lažjega pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami EU, zlasti v boju proti različnim težjim oblikam kriminala. V ta namen pomagajo z vzpostavljanjem neposrednih stikov med pristojnimi organi ter z zagotavljanjem pravnih in praktičnih informacij, ki so potrebne za pripravo učinkovitih zaprosil za pravosodno sodelovanje ali za splošno izboljšanje pravosodnega sodelovanja.

Poleg tega so kontaktne točke Evropske pravosodne mreže vključene v pripravo in spodbujanje usposabljanja o pravosodnem sodelovanju.

Vsaka država članica imenuje eno od kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže za nacionalnega korespondenta, ki skrbi za usklajevanje. V vsaki državi članici je tudi korespondent, odgovoren za tehnične vidike, ki zagotavlja, da se informacije na spletišču Evropske pravosodne mreže pošiljajo in posodabljajo, vključno z elektronskimi orodji Evropske pravosodne mreže.

Evropska pravosodna mreža ima sekretariat, ki je v prostorih Eurojusta v Haagu in je odgovoren za upravljanje mreže. Sekretariat Evropske pravosodne mreže zagotavlja delovanje in kontinuiteto mreže.

  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane