Sekretariat EJN


Misja 

Zgodnie z art. 2 ust. 8 decyzji EJN sekretariat EJN odpowiada za administrowanie Europejską Siecią Sądową.

Zgodnie z art. 25a lit. b) decyzji Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością, zmienionej decyzją Rady 2003/659/WSiSW oraz decyzją Rady 2008/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu (zwanej dalej „decyzją w sprawie Eurojustu”) sekretariat EJN stanowi część personelu Eurojustu, lecz działa on jako odrębna jednostka. Jak określono w pkt 20 decyzji Rady 2008/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu, sekretariat ten korzysta z autonomii. Jako organ administracyjny Europejskiej Sieci Sądowej, który zapewnia EJN niezbędne profesjonalne doświadczenie, historię i ciągłość, sekretariat EJN wypełnia m.in. następujące zadania:

• zapewnianie odpowiedniego administrowania EJN, tak aby umożliwić punktom kontaktowym EJN realizację ich zadań oraz zachować tożsamość EJN;

• tworzenie, utrzymywanie i ulepszanie systemu informacyjnego/strony internetowej EJN;

• sporządzanie dokumentów związanych z działalnością EJN (w tym sprawozdań, o których mowa w art. 13 decyzji EJN);

• utrzymywanie ogólnego aktualnego rejestru projektów i decyzji podejmowanych w ramach EJN;

• zapewnianie państwu członkowskiemu sprawującemu prezydencję w Radzie wsparcia w kwestii organizacji posiedzeń;

• przekazywanie punktom kontaktowym EJN informacji na temat wyzwań, osiągnięć, trudności i innych kwestii będących dla EJN przedmiotem ogólnego zainteresowania (w formie stałych konsultacji, np. za pośrednictwem newslettera);

• przygotowywanie projektów planów działania dotyczących nowych i trwających projektów EJN po konsultacjach z korespondentami krajowymi;

• nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi organami i strukturami w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych, zarówno tymi z UE, jak i spoza UE, a także

• propagowanie EJN, w tym prezentowanie EJN na spotkaniach, konferencjach lub innych wydarzeniach organizowanych zarówno w UE, jak i poza nią przez partnerów w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe.Wizja 

Sekretariat EJN musi mieć własną tożsamość, aby móc nie tylko reprezentować EJN w ścisłym porozumieniu i w bliskiej współpracy z państwem członkowskim sprawującym prezydencję w Radzie oraz wypełniać zadania wynikające z decyzji EJN, lecz również stanowić zespół z wizją i określać nowe obszary zaangażowania lub zainteresowania EJN, wykorzystując swoją strategiczną pozycję i przekazując korespondentom krajowym zaktualizowane informacje dotyczące tego, co dzieje się w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej. W tym celu sekretariat EJN musi dysponować wszelkimi środkami niezbędnymi do wypełniania tych ważnych zadań, w tym zasobami ludzkimi, finansowymi i innymi zasobami materialnymi.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved