Meer weten over het EJN?


Het Europees Justitieel Netwerk (EJN) is een netwerk van nationale contactpunten waarmee justitiële samenwerking in strafzaken wordt vergemakkelijkt. Het EJN is opgezet bij Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ van 29 juni 1998, naar aanleiding van aanbeveling nr. 21 van het Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dat op 28 april 1997 is aangenomen door de Raad.

In december 2008 is een nieuwe rechtsgrondslag van kracht geworden, namelijk Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees justitieel netwerk (hierna het "EJN-besluit" genoemd), waarin de rechtspositie van het EJN wordt versterkt zonder afbreuk te doen aan de geest van 1998.

Het EJN bestaat uit contactpunten in de lidstaten, die door elke lidstaat worden aangewezen en werkzaam zijn bij de centrale overheden die verantwoordelijk zijn voor internationale justitiële samenwerking en de justitiële autoriteiten, of bij andere bevoegde autoriteiten met specifieke verantwoordelijkheden op het gebied van internationale justitiële samenwerking.

De belangrijkste rol van de contactpunten van het EJN, die in het EJN-besluit worden omschreven als "actieve bemiddelaars", is het vergemakkelijken van justitiële samenwerking in strafzaken tussen de EU-lidstaten, in het bijzonder bij het optreden tegen vormen van ernstige criminaliteit. Hiertoe helpen ze bij het leggen van rechtstreekse contacten tussen bevoegde autoriteiten en verstrekken ze de juridische en praktische gegevens die nodig zijn om op doeltreffende wijze een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen of om de justitiële samenwerking in het algemeen te verbeteren.

Voorts zijn de contactpunten van het EJN betrokken bij de organisatie en promotie van opleidingssessies op het gebied van justitiële samenwerking.

Elke lidstaat wijst onder de contactpunten van het EJN een nationale correspondent aan, die een coördinerende rol vervult. Elke lidstaat stelt tevens een technisch correspondent aan, die ervoor zorgt dat informatie op de website van het EJN wordt toegevoegd en dat deze actueel is, met inbegrip van de elektronische instrumenten van het EJN.

Het EJN beschikt over een secretariaat, dat is gevestigd bij Eurojust in Den Haag en verantwoordelijk is voor het beheer van het EJN. Het secretariaat van het EJN draagt zorg voor de goede werking en de continuïteit van het netwerk.

  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden