Tinklo sekretoriatas


Misija 

Remiantis Sprendimo dėl Europos teisminio tinklo 2 straipsnio 8 punktu, už Tinklo administravimą atsako Tinklo sekretoriatas.

Vadovaujantis 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/187/TVR, įkuriančio Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais, su pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimu 2008/426/TVR dėl Eurojusto stiprinimo (toliau – Sprendimas dėl Eurojusto), 25a straipsnio b punktu, Tinklo sekretoriatas priklauso Eurojusto personalui, tačiau veikia kaip atskiras vienetas. Jis yra savarankiškas, kaip nurodyta 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 2008/426/TVR dėl Eurojusto stiprinimo 20 dalyje. Tinklo sekretoriatas, kaip Tinklą administruojantis organas, užtikrinantis reikalingą profesinę patirtį, istoriją ir tęstinumą, be kita ko, turi šias užduotis:

• užtikrinti tinkamą Tinklo administravimą, kad kontaktiniai asmenys galėtų atlikti savo užduotis ir išlaikyti Tinklo tapatumą;

• sukurti, prižiūrėti ir tobulinti Tinklo informacinę sistemą ir (arba) svetainę;

• rengti dokumentus, susijusius su Tinklo veikla (įskaitant ataskaitas, nurodytas Sprendimo dėl Europos teisminio tinklo 13 straipsnyje);

• tvarkyti atnaujinamą projektų ir Tinklo priimtų sprendimų registrą;

• padėti Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei organizuoti posėdžius;

• nuolat dalytis su Tinklo kontaktiniais asmenimis informacija apie uždavinius, pasiekimus, sunkumus ir kitus Tinklui rūpimus klausimus (pvz., siunčiant naujienlaiškį);

• pasikonsultavus su nacionaliniais korespondentais rengti naujų ir įgyvendinamų Tinklo projektų veiksmų planų projektus;

• užmegzti ir palaikyti ryšį su kitomis įstaigomis ir struktūromis teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje ES ir už jos ribų;

• remti Tinklą, įskaitant Tinklo pristatymą posėdžiuose, konferencijose ir kituose renginiuose, kuriuos ES ar už jos ribų organizuoja Tinklo partneriai trečiosiose šalyse ar tarptautinės organizacijos.Vizija 

Tinklo sekretoriatas yra savarankiškas subjektas, kad galėtų ne tik atstovauti Tinklui glaudžiai konsultuodamasis ir derindamas savo veiksmus su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir vykdyti savo užduotis pagal Sprendimą dėl Europos teisminio tinklo, bet taip pat veikti kaip komanda, turinti aiškią viziją, nustatyti naujas sritis, kuriose Tinklas gali dalyvauti arba kurioms Tinklas gali skirti dėmesio, pasinaudodamas savo strategine padėtimi ir perduodamas nacionaliniams korespondentams atnaujintą informaciją apie tai, kas vyksta tarptautinio teisminio bendradarbiavimo srityje. Dėl šių priežasčių Tinklo sekretoriatas turi būti aprūpintas visomis priemonėmis, būtinomis savo svarbioms užduotims atlikti, įskaitant žmogiškuosius, finansinius ir kitus materialinius išteklius.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved