O EJN


Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima (EJN) je mreža nacionalnih kontaktnih točaka kojima se olakšava pravosudna suradnja u kaznenim stvarima. Europska pravosudna mreža osnovana je Zajedničkom akcijom 98/428/PUP od 29. lipnja 1998, kako bi se ispunila preporuka br. 21 Akcijskog plana za borbu protiv organiziranog kriminala koji je Vijeće usvojilo 28. travnja 1997.

U prosincu 2008., na snagu je stupio novi pravni temelj, Odluka Vijeća 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži (dalje u tekstu „Odluka o EJN-u”) kojom je ojačan pravni status Europske pravosudne mreže, uz zadržavanje duha odluke donesene 1998.

Europska pravosudna mreža sastoji se od kontaktnih točaka u državama članicama koje određuje svaka država članica među središnjim tijelima vlasti nadležnima za međunarodnu pravosudnu suradnju i pravosudna ili ostala kompetentna tijela sa specifičnim nadležnostima u području međunarodne pravosudne suradnje.

Glavna uloga kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže, koje su Odlukom Europske pravosudne mreže definirane kao „aktivni posrednici”, jest olakšavanje pravosudne suradnje između država članica EU-a, posebno u akcijama suzbijanja teških oblika kaznenih djela. U tu svrhu pomažu u uspostavljanju izravnih kontakata između nadležnih tijela i osiguravaju pravne i praktične informacije potrebne za pripremu učinkovitog zahtjeva za pravosudnu suradnju ili unaprjeđenje suradnje općenito.

Osim toga, kontaktne točke Europske pravosudne mreže uključene su i promiču organizaciju izobrazbe o pravosudnoj suradnji.

Među kontaktnim točkama Europske pravosudne mreže, svaka država članica imenuje nacionalnog dopisnika koji ima ulogu koordinatora. U svakoj državi članici postoji i dopisnik za tehnička pitanja koji se brine da informacije na mrežnim stranicama Europske pravosudne mreže budu osigurane i ažurirane, uključujući i elektroničke alate Europske pravosudne mreže.

Europska pravosudna mreža ima tajništvo smješteno u Eurojustu u Den Haagu, koje je zaduženo za administraciju Europske pravosudne mreže. Tajništvo Europske pravosudne mreže osigurava funkcioniranje i kontinuitet mreže.

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved