Sekretariaat EJN


Missioon

Kooskõlas Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku otsuse artikli 2 lõikega 8 vastutab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku haldamise eest.

Vastavalt nõukogu otsusele 2009/426/JSK 28. veebruar 2002, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu, ning mida on muudetud nõukogu otsusega 2003/659/JSK ja nõukogu otsusega 2008/426/JSK, 16. detsember 2008 Eurojusti tugevdamise kohta (edaspidi „Eurojusti otsus”), moodustab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat osa Eurojusti töötajatest, kuid toimib eraldiseisva üksusena. See on autonoomne, nagu on märgitud nõukogu otsuse 2008/426/JSK, 16. detsember 2008, lõikes 20 Eurojusti tugevdamise kohta.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku haldusorganina, mis pakub Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule vajalikku töökogemust, ajalugu ja järjepidevust, on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadi praktilised ülesanded muu hulgas järgmised:

• Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku nõuetekohase haldamise tagamine eesmärgiga võimaldada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutustel täita oma ülesandeid ja hoida Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku identiteeti;

• Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku teabesüsteemi/veebilehe ülesseadmine, haldamine ja täiustamine;

• Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevusega seotud dokumentide koostamine (sealhulgas aruannete koostamine, millele on viidatud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku otsuse artiklis 13);

• üldise ajakohastatud registri pidamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus vastu võetud projektide ja otsuste kohta;

• nõukogu eesistujariigi toetamine koosolekute korraldamisel;

• teabe jagamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku katsumuste, saavutuste, raskuste ja muude üldist huvi pakkuvate küsimuste kohta Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutustega konsulteerimise alusel (nt uudiskirja kaudu);

• Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuskavade eelnõude koostamine uute ja käimasolevate projektide jaoks pärast siseriiklike kontaktisikutega nõu pidamist;

• suhete loomine ja säilitamine teiste kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö organite ja struktuuridega ELis ja väljaspool seda; ja

• Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku edendamine, sealhulgas Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tutvustamine kohtumistel, konverentsidel või muudel üritustel, mida korraldab EL või kolmandates riikides asuvad partnerid või rahvusvahelised organisatsioonid.


Visioon
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadil on oma identiteet, et lisaks Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku esindamisele, pidades tihedalt nõu ja kooskõlastades nõukogu eesistujariigiga, ja oma ülesannete täitmisele vastavalt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku otsusele olla ka visionäärid, leida uusi valdkondi, millega Euroopa õigusalase koostöö võrgustik võiks olla seotud või millele see tähelepanu peaks pöörama, kasutades ära oma strateegilist positsiooni ja edastades siseriiklikele kontaktisikutele ajakohastatud teavet rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonnas. Neil põhjustel peab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat olema varustatud kõigi vajalike vahenditega, et täita oma olulisi ülesandeid, sealhulgas seoses inim-, finants- ja muude materiaalsete ressurssidega.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud