Euroopa õigusalase võrgustiku kohta


Euroopa õigusalase koostöö võrgustik kriminaalasjades (EJN) on siseriiklike kontaktasutuste võrgustik, mille eesmärk on lihtsustada kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik loodi 29. juunil 1998. aastal ühismeetmega 98/428 JSK, täitmaks nõukogu 28. aprillil 1997 vastu võetud organiseeritud kuritegevuse vastase tegevuskava soovitust nr 21.

2008. aasta detsembris jõustus uus õiguslik alus, nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsus 2008/976/JSK Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta (edaspidi „Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku otsus”), millega tugevdati Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku õiguslikku seisundit, kuid säilitati samal ajal selle 1998. aasta vaimsus.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koosneb liikmesriikide kontaktasutustest, mille määrab iga liikmesriik keskasutuste seast, mis vastutavad rahvusvahelise õigusalase koostöö eest, ning õigusasutuste või teiste pädevate asutuste seast, millel on eriline vastutus rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonnas.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste, keda Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku otsus nimetab „aktiivseteks vahendajateks”, peamine ülesanne on hõlbustada ELi liikmesriikide vahelist kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd, eelkõige raskete kuritegude vastases võitluses. Sel eesmärgil aitavad nad luua pädevate asutuste vahelisi otsekontakte ning annavad õigusalast ja praktilist teavet, mis on vajalik tõhusa õigusalase koostöö taotlemiseks või õigusalase koostöö üldiseks parandamiseks.

Lisaks on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused kaasatud õigusalase koostööga seotud koolituste korraldamisse ja nende edendamisse.

Iga liikmesriik on määranud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste seast siseriikliku kontaktisiku, kellel on koordineeriv roll. Samuti on igas liikmesriigis nimetatud tehniliste küsimuste kontaktisik, kes tagab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehel teabe esitamise ja uuendamise, sealhulgas Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku elektrooniliste tööriistade olemasolu.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on sekretariaat, mis asub Eurojusti peakontoris Haagis ja vastutab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku haldamise eest. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat tagab võrgustiku toimimise ja järjepidevuse.

  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud