Dates and Places


Plenárních schůze Evropské soudní sítě

Plenární schůze v členských státech

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

EJS pořádá každý rok alespoň tři plenární schůze.

Účelem plenárních schůzí je:

  • umožnit kontaktním místům se vzájemně poznávat a vyměňovat si zkušenosti zejména o fungování sítě;
  • vytvářet fórum pro diskusi o praktických a právních obtížích vznikajících členským státům v oblasti justiční spolupráce, především s ohledem na provádění opatření přijatých Evropskou unií.

Dvě z těchto plenárních schůzí se pořádají v členském státě, který předsedá Radě (na konci každého půl roku). Tyto schůze umožňují setkání kontaktních míst s představiteli orgánů v hostitelském členském státě a výměnu zkušeností o justiční spolupráci v trestních věcech. Na tyto plenární schůze jsou zvána nejméně tři kontaktní místa z každého členského státu, dvě kontaktní místa z kandidátských zemí a jedno kontaktní místo z přidružených zemí a z partnerských zemí, a také pozorovatelé.

 


Plenární schůze v Haagu – pravidelná schůze

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Jednou za rok (v únoru nebo v březnu) se v prostorách Eurojustu v Haagu koná plenární schůze, takzvaná pravidelná schůze. Na tuto pravidelnou schůzi jsou zvána dvě kontaktní místa EJS. Pravidelná schůze má oproti dvěma plenárním schůzím pořádaným v členských státech odlišný cíl a roli. Věnuje se praktickým a organizačním záležitostem EJS nebo novým iniciativám v oblasti justiční spolupráce.

 


Schůze národních zpravodajů

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Národní zpravodajové EJS, kteří jsou odpovědní za vnitřní fungování sítě, se musí sejít alespoň jednou ročně. Cílem schůzí národních zpravodajů je zajistit podrobné prozkoumání a projednání činností EJS pro účely následného předkládání návrhů plenární schůzi EJS ke konečnému schválení. Schůze národních zpravodajů se obvykle koná v říjnu v prostorách Eurojustu v Haagu.

 


Schůze technických zpravodajů

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Techničtí zpravodajové pro Evropskou soudní síť se scházejí ad hoc nejméně jednou do roka a podle toho, jak členové pokládají za vhodné. Cílem schůze technických zpravodajů je zajistit, že budou poskytovány a aktualizovány informace na internetových stránkách EJS. Schůze technických zpravodajů se obvykle koná v březnu v prostorách Eurojustu v Haagu.

 


Regionální a národní schůze EJS 

Každý rok se v členských státech pořádají regionální a národní schůze EJS. Celkovým cílem těchto schůzí je zlepšit fungování kontaktních míst EJS a justiční spolupráci obecně a zvýšit informovanost o EJS.

Regionálních schůzí se účastní kontaktní místa ze tří nebo více členských států a tyto schůze se zaměřují na problémy, které mají konkrétní regionální charakter. 

Na národních schůzích se scházejí kontaktní místa v jednom členském státě a zástupci soudní moci v zemi, aby projednali činnosti a roli EJS a podporovali využívání sítě.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

Jednání mezi zeměmi západního Balkánu a kontaktními body EU EJS


Cílem těchto setkání je posílení justiční spolupráce mezi EU a zeměmi západního Balkánu a podpora fungování EJS v oblasti západního Balkánu.

 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena