25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.

Sekretariát Evropské justiční sítě


Poslání

V souladu s ustanoveními článku 2 (8) Rozhodnutí o Evropské justiční síti, za správu Evropské justiční sítě odpovídá sekretariát Evropské justiční sítě.

Podle článku 25 a (b) Rozhodnutí Rady 2002/187/JHA z 28. února 2002 zakládajícího Eurojust s cílem posílení boje proti závažné trestné činnosti, ve znění Rozhodnutí Rady 2003/659/JHA a Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu (dále „Rozhodnutí o zřízení Eurojustu“) sekretariát Evropské justiční sítě pracuje jako samostatná jednotka, ale jeho zaměstnanci jsou zaměstnanci Eurojustu. Je  samostatný, jak je uvedeno v odstavci 20 Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu.

Jako administrativní orgán Evropské justiční sítě, který poskytuje Evropské justiční síti potřebné odborné zkušenosti, historii a kontinuitu, vykonává  sekretariát Evropské justiční sítě kromě jiného zejména tyto úkoly:

  • zajištění řádné správy Evropské justiční sítě s cílem podpory kontaktních bodů Evropské justiční sítě při plnění jejich úkolů a zachování identity Evropské justiční sítě
  • zřízení, údržba a zlepšování informačního systému / webové stránky Evropské justiční sítě
  • vytváření dokumentů týkajících se činností Evropské justiční sítě (včetně zpráv uvedených v článku 13 Rozhodnutí o zřízení Evropské justiční sítě)
  • vedení všeobecné aktuální evidence projektů a rozhodnutí přijatých v rámci Evropské justiční sítě
  • poskytování podpory členskému státu, který předsedá Radě v oblasti organizace schůzek
  • sdílení informací o úkolech, úspěších, potížích a dalších tématech společného zájmu mezi Evropskou justiční sítí a kontaktními body Evropské justiční sítě formou trvalých konzultací (např. prostřednictvím bulletinu)
  • vypracování návrhu akčních plánů pro nové a probíhající projekty Evropské justiční sítě po konzultacích s národními korespondenty
  • vytváření a udržování vztahů s dalšími orgány a strukturami v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU i mimo tento rámec.
  • propagace Evropské justiční sítě zahrnující prezentace Evropské justiční sítě na jednáních, konferencích nebo jiných akcích organizovaných v rámci EU nebo mimo EU partnery z třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi.

Budoucnost

Sekretariát Evropské justiční sítě si zachová svou vlastní identitu, aby byl schopen nejen v úzké spolupráci a po konzultaci s členským státem, který předsedá Radě, reprezentovat Evropskou justiční síť a plnit své úkoly podle Rozhodnutí o Evropské justiční síti, ale také aby byl týmem vizionářů schopným identifikovat nové oblasti, do kterých se Evropská justiční síť může zapojit nebo na které se může zaměřit, využít své strategické pozice a předávat národním korespondentům aktualizované informace ohledně vývoje na poli mezinárodní justiční spolupráce. Z těchto důvodů musí být sekretariát EJS vybaven všemi prostředky potřebnými k plnění svých důležitých úkolů, včetně lidských, finančních a jiných věcných zdrojů.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena