Informace o EJS


Evropská justiční síť (EJS) je sítí národních kontaktních míst pro usnadnění justiční spolupráce v trestních věcech. EJS byla vytvořena společnou akcí 98/428 SVV ze dne 29. června 1998 s cílem naplnit doporučení č. 21 Akčního plánu pro boj s organizovanou trestnou činností přijatého Radou dne 28. dubna 1997.

V prosinci 2008 vstoupil v platnost nový právní základ, rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské justiční síti (dále jen „rozhodnutí o EJS“), který upevňuje právní status EJS, a to v duchu společné akce z roku 1998.

EJS tvoří kontaktní místa v členských státech určená každým členským státem z řad ústředních orgánů pověřených mezinárodní soudní spoluprací a justičních orgánů nebo jiných příslušných orgánů se specifickou působností v oblasti mezinárodní justiční spolupráce.

Hlavní rolí kontaktních míst EJS, která jsou definována rozhodnutím EJS jako „aktivní prostředníci“, je usnadnit justiční spolupráci mezi členskými státy EU v trestních věcech, zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Za tímto účelem pomáhají navazovat přímé kontakty mezi příslušnými orgány a poskytují právní a praktické informace nezbytné pro přípravu žádostí o justiční spolupráci nebo obecné zdokonalování justiční spolupráce.

Kontaktní místa EJS se dále podílejí na organizování odborného vzdělávání v oblasti justiční spolupráce a na jeho podpoře.

Z kontaktních míst EJS určil každý členský stát národního zpravodaje, který má koordinační roli. V každém členském státě existuje také technické zpravodaj, který zajišťuje, že budou poskytovány a aktualizovány informace na internetových stránkách EJS, včetně elektronických nástrojů EJS.

EJS má sekretariát, který sídlí v Eurojustu v Haagu a odpovídá za správu EJS. Sekretariát EJS zajišťuje fungování a kontinuitu sítě.

  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena