Добре дошли в уебсайта на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ)


Добре дошли в уебсайта на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси (ЕСМ), посветен на участниците в областта на международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. ЕСМ е мрежа от звена за контакт, предназначена за улесняване на сътрудничеството и за установяване на преки контакти между съдебните органи в държавите — членки на ЕС. Уебсайтът на ЕСМ предлага подходящи електронни инструменти, необходими за функционирането на мрежата и за улесняване на сътрудничеството. Уебсайтът също така съдържа друга практична информация, включително за сътрудничество с държавите кандидатки за членство в ЕС и асоциираните държави, както и за други трети държави и съдебни мрежи. Звената за контакт на ЕСМ, прокурори, съдии и други правни професионалисти ще намерят ценна информация и инструменти на този сайт.

 

Съдебният атлас

Съдебният атлас на Европейската съдебна мрежа Ви помага да откриете местния компетентен орган, към когото да отправите искане за взаимна правна помощ по наказателноправни въпроси в зависимост от вида на исканото сътрудничество („мярка“).

 

Fiches Belges

Fiches Belges е инструмент, който предоставя практическа информация относно конкретни набори от мерки, обхванати от съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Fiches Belges Ви помагат:

     • да проверите дали дадена мярка е приложима в определена държава;

     • да проверите кой език да използвате в искането си за сътрудничество;

     • като цяло да видите каква информация трябва да включите в искането си;

     • да направите сравнение на мерките между две държави.

 

Компендиум

Компендиумът е инструмент за изготвяне на искания за съдебно сътрудничество, като:

     • eвропейска заповед за разследване;

     • европейска заповед за арест.

Той помага на практикуващите

   • да попълнят формуляра на искането, като гарантира въвеждането на цялата необходима информация;

     • да попълнят адреса и т.н. на компетентния изпълняващ орган;

     • да добавят логото и официалния адрес на своята организация/орган.

Формулярите са налични на всички езици на ЕС.

 

Съдебната библиотека

Съдебната библиотека на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси има за цел да предостави на практикуващите юристи всички налични документи, свързани със правните инструменти на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Съдебната библиотека също включва степента на изпълнение на различните действащи правни инструменти на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Настоящият раздел съдържа не само информация за степента на изпълнение на различните държави членки, но също така и, когато е възможно, информация за датата на влизане в сила, националното законодателство, връзки към официални нотификации и допълнителна информация.

 

Вътрешни документи на ЕСМ

Разделът съдържа документи за дейността на ЕСМ: протоколи от срещи, презентации, публикации, и др.

 

Звена за контакт („Контактни точки“)

Разделът съдържа данни за пряка връзка с повече от 400 „контактни точки“ към ЕСМ. Поради естеството на информацията се изисква парола за достъп, която може да бъде предоставена на орган на съдебната власт от „контактна точка“ в съответната държава членка или от Секретариата на ЕСМ.

 

Сътрудничество с трети държави и съдебни мрежи на уебсайта

В допълнение към близките си отношения с държавите кандидатки за членство в ЕС и с асоциираните държави, Европейската съдебна мрежа е установила отношения и с други съдебни мрежи, както и с известен брой държави извън ЕС от различни региони в света.
През раздел Сътрудничество с трети държави и съдебни мрежи на уебсайта на ЕСМ звената за контакт на ЕСМ имат онлайн достъп до данните за контакт на членовете на тези съдебни мрежи, както и до звената за контакт в държавите извън ЕС. Така звената за контакт на ЕСМ могат да оказват съдействие на националните органи и в случаи, когато съществува потребност от сътрудничество извън територията на ЕС.

 

Допълнителни раздели

Уебсайтът на ЕСМ съдържа още много полезни раздели. Така напр. в раздел „Събития“ има информация за предстоящите срещи на ЕСМ, а в раздел „Новини“ – за  това какво най-ново се случва. Има и раздели, посветени на самата ЕСМ. С удоволствие ви каним да посетите и разгледате сайта на мрежата, като намерите това, което наистина ви интересува!

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved