Европейска съдебна мрежа (ЕСМ)


Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси (ЕСМ) е мрежа от национални звена за контакт за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. ЕСМ е създадена със Съвместно действие 98/428/ПВР от 29 юни 1998 г. за изпълнение на препоръка № 21 от Плана за действие за борба с организираната престъпност, приет от Съвета на 28 април 1997 г.

През декември 2008 г. влезе в сила ново правно основание, Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. относно Европейската съдебна мрежа (наричано по-долу „Решение за ЕСМ“), което утвърди правния статус на ЕСМ, като запази духа от 1998 г.

ЕСМ се състои от звена за контакт в държавите-членки, определени от всяка държава-членка измежду централните органи, отговарящи за международното съдебно сътрудничество, и съдебните органи или други компетентни органи със специфични отговорности в областта на международното съдебно сътрудничество.

Основната роля на звената за контакт на ЕСМ, определени в решението за ЕСМ като „активни посредници“, е да улесни съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси между държавите — членки на ЕС, особено в борбата срещу формите на тежки престъпления. За тази цел те съдействат за установяване на преки контакти между компетентните органи, като предоставят правна и практическа информация, необходима за изготвяне на ефективно искане за съдебно сътрудничество или за подобряване на съдебното сътрудничество като цяло.

Освен това звената за контакт на ЕСМ участват и насърчават организирането на обучителни сесии за съдебно сътрудничество.

Измежду звената за контакт на ЕСМ, всяка държава — членка определя национален кореспондент, който има координираща роля. Във всяка държава — членка има и кореспондент на инструментите, който осигурява предоставянето и актуализирането на информацията на уебсайта на ЕСМ, включително електронните инструменти на ЕСМ.

ЕСМ има секретариат, разположен в Евроюст в Хага, който отговаря за администрацията на ЕСМ. Секретариатът на ЕСМ гарантира функционирането и непрекъснатостта на мрежата.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved