Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts


Misija

Saskaņā ar Lēmuma par ETST 2. panta 8. punkta nosacījumiem ETST sekretariāts ir atbildīgs par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla administrāciju.

Saskaņā ar 25. panta a) punkta (b) apakšpunktu 2002. gada 28. februāra Padomes lēmumā Nr. 2002/187/JHA par Eurojust izveidi ar mērķi pastiprināt cīņu pret smagiem noziegumiem, kurā veikti grozījumi ar Padomes lēmumu Nr. 2003/659/JHA un ar 2008. gada 16. decembra Padomes lēmumu Nr. 2008/426/JHA par Eurojust stiprināšanu (tālāk tekstā – Lēmums par Eurojust), ETST sekretariāts ir daļa no Eurojust personāla, taču darbojas kā atsevišķa vienība. Tā ir autonoma iestāde, kā norādīts 20. punktā 2008. gada 16. decembra Padomes lēmumā Nr. 2008/426/JHA par Eurojust stiprināšanu.

Sekretariāts kā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla administratīvā vienība, kas sniedz ETST nepieciešamo profesionālo pieredzi, vēsturi un kontinuitāti, cita starpā veic šādus praktiskus uzdevumus:

  • pienācīgas ETST administrācijas nodrošināšana ar mērķi ļaut ETST kontaktpunktiem pildīt savus uzdevumus un paturēt ETST identitāti;
  • izveido, uztur un uzlabo ETST informācijas sistēmu / tīmekļa vietni;
  • veido dokumentu projektus saistībā ar ETST aktivitātēm (tostarp – ziņojumus, kas norādīti 13. pantā Lēmumā par ETST);
  • uztur vispārēju un aktuālu lietvedību saistībā ar projektiem un ETST pieņemtajiem lēmumiem;
  • sniedz atbalstu dalībvalstij, kas attiecīgajā brīdī ieņem Padomes prezidentūru, saistībā ar sanāksmju organizēšanu;
  • Regulāri informē ETST kontaktpunktus par problēmām, sasniegumiem, sarežģījumiem un citiem vispārējas intereses jautājumiem saistībā ar ETST. Tas tiek veikts pastāvīgu konsultāciju formātā (piemēram, ar informatīva izdevuma starpniecību);
  • sagatavo rīcības plānu projektus jauniem un esošiem ETST projektiem pēc konsultēšanās ar valstu korespondentiem;
  • veido un uztur attiecības ar citām iestādēm un struktūrām tiesiskās sadarbības jomā saistībā ar krimināllietām Eiropas Savienībā un ārpus tās;
  • veicina ETST atpazīstamību, tostarp pārstāv ETST sanāksmēs, konferencēs vai citos pasākumos, kas tiek organizēti Eiropas Savienībā vai kurus organizē partneri trešās valstīs vai starptautiskas organizācijas.

 

Vīzija

ETST sekretariātam ir jābūt atsevišķai vienībai, kam jāspēj ne vien pārstāvēt ETST, konsultējot un koordinējot dalībvalsti, kas attiecīgajā brīdī pilda Padomes prezidentūras funkcijas, un veikt savus uzdevumus saskaņā ar Lēmumu par ETST, bet arī būt komandai ar savu redzējumu, identificēt jaunas jomas, kurās ETST var iesaistīties vai tām pievērst pastiprinātu uzmanību, izmantojot tīkla stratēģisko pozīciju un valstu korespondentiem nosūtot jaunāko informāciju par notikumiem starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā. Šo iemeslu dēļ ETST sekretariātā ir jābūt visiem nepieciešamajiem līdzekļiem savu svarīgo uzdevumu veikšanai, tostarp – cilvēkresursiem, finanšu resursiem un citiem materiāliem resursiem.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas