Apie Europos teisminio tinklo


Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose yra nacionalinių kontaktinių asmenų tinklas, kurio tikslas – sudaryti palankesnes teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sąlygas. Jis sukurtas 1998 m. birželio 29 d. Bendraisiais veiksmais 98/428/TVR įgyvendinant 1997 m. balandžio 28 d. Tarybos patvirtinto Kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų plano 21-ą rekomendaciją.

2008 m. gruodį įsigaliojo naujas dokumentas – 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/976/TVR dėl Europos teisminio tinklo (toliau – Sprendimas dėl Europos teisminio tinklo), kuriuo buvo sustiprintas Tinklo teisinis statusas išlaikant 1998 m. dvasią.

Tinklą sudaro valstybių narių kontaktiniai asmenys, kuriuos kiekviena valstybė narė paskiria iš centrinių institucijų, atsakingų už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą, ir teisminių ar kitų kompetentingų institucijų, turinčių konkrečių pareigų tarptautinio teisminio bendradarbiavimo srityje.

Tinklo kontaktinių asmenų, kurie Sprendime dėl Europos teisminio tinklo apibrėžiami kaip „aktyvūs tarpininkai“, pagrindinė užduotis – sudaryti palankesnes ES valstybių narių teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sąlygas, visų pirma kovojant su sunkiais nusikaltimais. Šiuo tikslu jie padeda užmegzti tiesioginį ryšį tarp kompetentingų valdžios institucijų ir teikia teisinę bei praktinę informaciją, reikalingą rengiant veiksmingus teisminio bendradarbiavimo prašymus arba gerinant teisminį bendradarbiavimą apskritai.

Be to, Tinklo kontaktiniai asmenys dalyvauja organizuojant teisminio bendradarbiavimo mokymus ir juos remia.

Kiekviena valstybė narė iš Tinklo kontaktinių asmenų paskiria nacionalinį korespondentą, atsakingą už koordinavimą. Kiekvienoje valstybėje narėje taip pat yra korespondentas, kuris atsako už Tinklo techninius aspektus ir užtikrina, kad Tinklo svetainėje būtų pateikiama ir atnaujinama informacija, įskaitant elektronines priemones.

Tinklas turi sekretoriatą, kuris yra įsikūręs Eurojuste, Hagoje, ir atsako už Tinklo administravimą. Sekretoriatas užtikrina Tinklo veikimą ir veiklos tęstinumą.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved