Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου


Αποστολή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 της απόφασης ΕΔΔ, η Γραμματεία του ΕΔΔ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Σύμφωνα με το άρθρο 25α παράγραφος β της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 για την ίδρυση της Eurojust με στόχο την ενδυνάμωση της καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 2003/659/JHA και 2008/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της Eurojust  (εφεξής η «απόφαση Eurojust»), η Γραμματεία του ΕΔΔ αποτελεί μέρος του προσωπικού της Eurojust, αλλά λειτουργεί ως ξεχωριστή μονάδα. Διαθέτει αυτονομία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 20 της απόφασης 2008/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της Eurojust.
Ως σώμα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, που παρέχει στο ΕΔΔ την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, ιστορία και συνέχεια, οι αρμοδιότητες της Γραμματείας του ΕΔΔ, από πρακτικής άποψης, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του ΕΔΔ, με στόχο τη διευκόλυνση των σημείων επαφής του ΕΔΔ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη διατήρηση της ταυτότητας του ΕΔΔ,

• τη δημιουργία, συντήρηση και βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος / δικτυακού τόπου του ΕΔΔ,

• την προετοιμασία σχεδίων εγγράφων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΕΔΔ (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 της απόφασης ΕΔΔ),

• την τήρηση ενός γενικού επικαιροποιημένου αρχείου των έργων και των αποφάσεων του ΕΔΔ,

• την παροχή υποστήριξης προς το κράτος μέλος που έχει την Προεδρεία του Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων,

• την προώθηση πληροφοριών σχετικά με προκλήσεις, επιτεύγματα, δυσκολίες και οποιαδήποτε άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος για το ΕΔΔ προς τα σημεία επαφής του ΕΔΔ σε συνεχή βάση διαβούλευσης (π.χ. μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου),

• την προετοιμασία εγγράφων εργασίας σχεδίων δράσης για νέα και υπό εξέλιξη έργα του ΕΔΔ κατόπιν διαβούλευσης με τους εθνικούς ανταποκριτές,

• την εδραίωση και διατήρηση σχέσεων με άλλους φορείς και δομές στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, εντός και εκτός της ΕΕ, και

• την προώθηση του ΕΔΔ, όπως την παρουσίαση του ΕΔΔ σε συνεδριάσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός αυτής από εταίρους σε τρίτες χώρες ή διεθνούς οργανισμούς.

 

Όραμα

Η Γραμματεία του ΕΔΔ θα έχει τη δικής της ταυτότητα, έτσι ώστε να μπορεί όχι μόνο να εκπροσωπεί το ΕΔΔ σε στενή διαβούλευση και συντονισμό με το κράτος μέλος που έχει την Προεδρεία του Συμβουλίου και να εκπληρώνει τα καθήκοντά της σύμφωνα με την απόφαση ΕΔΔ, αλλά να αποτελεί επίσης μία ομάδα με όραμα για τον εντοπισμό νέων τομέων στους οποίους μπορεί να εμπλακεί ή να εστιάσει το ΕΔΔ, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και διαβιβάζοντας στους εθνικούς ανταποκριτές επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με το τι συμβαίνει στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας. Για τους λόγους αυτούς, η Γραμματεία του ΕΔΔ πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωση των σημαντικών καθηκόντων της, όπως ανθρώπινοι, οικονομικοί και άλλοι υλικοί πόροι.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος