Σχετικά με το ΕΔΔ


Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο ποινικών υποθέσεων (ΕΔΔ) είναι ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το ΕΔΔ δημιουργήθηκε με την Κοινή Δράση 98/428 ΔΕΥ της 29ης Ιουνίου 1998 για τη συμμόρφωση με τη σύσταση αρ. 21 του Κοινού σχεδίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Απριλίου 1997.

Τον Δεκέμβριο του 2008, μια νέα νομική βάση τέθηκε σε ισχύ, η απόφαση 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (εφεξής η «απόφαση ΕΔΔ»), που ενδυνάμωσε το νομικό καθεστώς του ΕΔΔ, διατηρώντας ταυτόχρονα το πνεύμα του 1998.

Το ΕΔΔ αποτελείται από σημεία επαφής στα κράτη μέλη τα οποία διορίζονται από κάθε κράτος μέλος μεταξύ των αρμόδιων κεντρικών αρχών για τη διεθνή δικαστική συνεργασία και τις δικαστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας.

Ο κύριος ρόλος των σημείων επαφής του ΕΔΔ, προσδιορίζεται από την απόφαση ΕΔΔ ως «ενεργοί διαμεσολαβητές», και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα σε δράσεις για την καταπολέμηση διαφόρων μορφών σοβαρού εγκλήματος. Για το σκοπό αυτό, βοηθούν με τη δημιουργία απευθείας επαφών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και την παροχή των απαραίτητων νομικών και πρακτικών πληροφοριών για την προετοιμασία ενός αποτελεσματικού αιτήματος δικαστικής συνεργασίας ή τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας γενικότερα.

Περαιτέρω, τα σημεία επαφής του ΕΔΔ συμμετέχουν και προωθούν την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη δικαστική συνεργασία.

Ανάμεσα στα σημεία επαφής του ΕΔΔ, κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν εθνικό ανταποκριτή, ο οποίος έχει συντονιστικό ρόλο. Σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει επίσης ένας ανταποκριτής υπεύθυνος για τις τεχνικές πτυχές, ο οποίος διασφαλίζει την παροχή και την επικαιροποίηση των πληροφοριών του δικτυακού τόπου του ΕΔΔ, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εργαλείων του ΕΔΔ.

Το ΕΔΔ έχει μια Γραμματεία με έδρα στην Eurojust στη Χάγη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ΕΔΔ. Η Γραμματεία του ΕΔΔ διασφαλίζει την καλή και ομαλή λειτουργία του δικτύου.

  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος