Секретариат на Европейската съдебна мрежа


Мисия

Съгласно разпоредбите на член 2 (8) на Решението за ЕСМ, Секретариатът на ЕСМ отговаря за управлението на Европейската съдебна мрежа. Съгласно член 25 а (б) на решение 2002/187/JHA на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с цел засилване на борбата срещу сериозната престъпност, изменено с решение 2003/659/JHA и решение 2008/426/JHA на Съвета от 16 декември 2008 г. относно укрепване на Евроюст (по-долу наричано "Решение за Евроюст "), Секратериатът на ЕСМ е част от персонала на Евроюст, но функционира като самостоятелна единица. Той върши своята дейност автономно, по силата на т. 20 на решение  2008/426/JHA от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст. В ролята си на административен орган на Европейската съдебна мрежа, осигуряващ ЕСМ с необходимия професионален опит, история и приемственост, задачите на Секретариатът на ЕСМ на практика включват, наред с други отговорности:

  • правилно управление на ЕСМ, с цел да се даде възможност на точките за контакт да изпълняват своите задължения, както и запазване на индивидуалността на ЕСМ;
  • създаване, поддържане и подобряване на информационната система / интернет страниците на ЕСМ;
  • изготвяне на документи, свързани с дейностите на ЕСМ (включително докладите, посочени в Чл. 13 от Решението за ЕСМ);
  • поддържане на общ актуализиран регистър на проектите и решенията, взети в рамките на ЕСМ;
  • предоставяне на помощ на държавата-членка, поела председателството на Съвета при организирането на заседанията;
  • постоянен консултативен обмен на информация за предизвикателствата, постиженията, трудностите и всички други въпроси от общ интерес за ЕСМ с точките за контакт, (например чрез бюлетин);
  • подготовка на планове за действие за нови и текущи проекти на ЕСМ след консултация с националните кореспонденти;
  • създаване и поддържане на връзки с други органи и структури в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на ЕС или извън него; и
  • популяризиране на дейността на ЕСМ, включително представяне на ЕСМ на срещи, конференции и други прояви, организирани в рамките на ЕС или извън него от партньори в други държави или международни организации.

Визия

Секретариатът на ЕСМ ще запази своята идентичност, с цел да може не само да представя ЕСМ в тясно сътрудничество и координация с държавата-членка, която държи председателството на Съвета и изпълнява своите задачи в съответствие с Решението за ЕСМ, но и да бъде екип с визия, който да определя нови сфери на дейност и участие на ЕСМ, и възползвайки се от своето стратегическо положение, да предоставя на националните кореспонденти актуализирана информация за дейностите в областта на международното съдебно сътрудничество. За тази цел, Секретариатът на ЕСМ трябва да разполага с всички необходими средства, за да може да изпълнява тези важни задачи, включително човешки, финансови и други материални ресурси.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved