Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела


The network consists of representatives of the Member States' judicial and administrative authorities for cooperation as regards civil and commercial law. The main objective is to make life easier for people facing litigation of whatever kind where there is a transnational element - i.e. where it involves more than one Member State.

Мрежата се състои от представители на съдебните и административни органи на държавите-членки за сътрудничество в сферата на гражданското и търговското право. Основната цел е да се улесни живота на хората, изправени пред съдебни спорове от всякакъв вид, когато е налице транснационален елемент, т.е. там, където той включва повече от една държава-членка.

 

Access the website by clicking on Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved