Партньори


Евроюст е нов орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г. за подобряване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки на ЕС при разследването и наказателното преследване на сериозната трансгранична престъпност, особено когато тя е организирана.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union that started operational work on 1 June 2021.
Европол е Европейската организация за прилагане на законодателството, която има за цел подобряване на ефективността и сътрудничеството между компетентните органи в държавите-членки на ЕС, за предотвратяване и борба с тероризма, незаконния трафик на наркотици и други тежки форми на международна организирана престъпност.
Мрежата се състои от представители на съдебните и административни органи на държавите-членки за сътрудничество в сферата на гражданското и търговското право. Основната цел е да се улесни живота на хората, изправени пред съдебни спорове от всякакъв вид, когато е налице транснационален елемент, т.е. там, където той включва повече от една държава-членка.
The European Network of Contact Points in respect of responsible for the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes (‘the Genocide Network’) is a body established by the Council of the EU (Council Decisions 2002/494/JHA and 2003/335/JHA) to ensure close cooperation between national authorities in investigating and prosecuting core international crimes, as defined in Articles 6, 7 and 8 of the Rome Statute of the ICC.
The European Judicial Cybercrime Network (EJCN) is a network of prosecutors and investigative judges specialised in cybercrime, cyber-enabled crime and criminal investigations in cyberspace.
Иберо-американската мрежа за международно правно сътрудничество (IberRed) е структура, образувана от точките за контакт в министерствата на правосъдието и в централните органи, прокуратурите и обществените услуги, и генералните съвети на 23 страни, които съставляват иберо-американската общност на народите. Целта на мрежата е да се увеличат максимално инструментите за гражданско и наказателно съдебно сътрудничество, и да се подобри сътрудничеството между тези страни.
FRA is the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna (Austria). FRA was set up to provide independent evidence-based assistance and expertise relating to fundamental rights, in the domain of European Union law, in support to EU institutions and bodies, as well as Member States
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е основана от училищата за съдии и други институции, които отговарят за обучението на професионални съдии във всички държави-членки на ЕС.
The European e-Justice Portal is conceived as a future electronic one-stop-shop in the area of justice.
The network consists of representatives of the Member States' judicial and administrative authorities for cooperation as regards civil and commercial law. The main objective is to make life easier for people facing litigation of whatever kind where there is a transnational element - i.e. where it involves more than one Member State.
The South Eastern European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG, created in 2003), constituted by the Declaration of the prosecutor representatives during its first meeting, is composed of prosecutors from countries of the Southeastern European (SEE) region. SEEPAG is a judicial mechanism for international cooperation.
Службата на ООН по наркотиците и престъпността е световен лидер в борбата срещу незаконните наркотици и международната престъпност. Основана през 1997 г. чрез сливане на Програмата на ООН за контрол на наркотиците и Центъра за международна превенция на престъпността, СНПООН извърша дейност във всички региони на света чрез широка мрежа от местни служби.
Мисията на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е да защитава интересите на Европейския съюз, да се бори с измамите, корупцията и други незаконни дейности, в това число и неправомерни действия на европейските институции.
ERA
The Academy of European Law (ERA) provides training to legal practitioners in European criminal justice cooperation and in other areas of European law. It was established in 1992 on the initiative of the European Parliament as a non-profit public foundation. Its patrons include most EU member states and it is supported financially by the European Union. ERA works with all practitioners of law, be they judges, prosecutors, defence counsel, law enforcement officers or lawyers in public administration.
Програмата ЕС - Филипини за подкрепа на съдебната система (EPJUST) е пряк отговор на Европейският съюз (ЕС) на искането на правителството на Република Филипини (РП) за техническа помощ за решаване на проблема с извънсъдебните екзекуции (ИСЕ) и насилствените изчезвания (НИ).
Съветът на Европа, със седалище в Страсбург (Франция), включва 47 страни. Основан на 5 май 1949 г. Съветът на Европа цели да развие в цяла Европа общи демократични принципи, основани на Европейската конвенция за правата на човека и други законодателни текстове за защита на физическите лица.
The PC-OC is one of the Council of Europe committees of experts, which functions under the steering of the European Committee on Crime Problems (CDPC).
Целта на Академичната мрежа за европейско наказателно право е да насърчава научните изследвания и образователната дейност в областта на европейското наказателно право.
EuroMed Justice brings together the most relevant stakeholders in the field of criminal justice, including representatives from the South Partner Countries (SPCs), Eurojust, European Judicial Network, the EU Member States, as well as other relevant EU and international organisations active in the judicial and law enforcement sector.
The Network of judicial international cooperation of the Portuguese speaking countries (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP, created in 2005) was established by the Conference of Ministers of Justice of the Portuguese speaking Countries.
The Commonwealth Network of Contact Persons (CNCP, created in 2007) was established to improve and enhance international assistance and cooperation in criminal cases through facilitating international co-operation in criminal cases between the Commonwealth Member States, including mutual legal assistance and extradition and through providing the legal and practical information necessary to the authorities in their own country and in the Commonwealth Member States wishing to invoke international cooperation.
The Moroccan Judicial network for international cooperation (MJNIC), is a group of magistrates, judges and public prosecutors, with special expertise in international legal cooperation, intended to facilitate, to improve and to encourage the international legal cooperation requested or given by Morocco, through the active advising and supporting to the judicial authorities involved, both national and international, in order to achieve the informal intermediation between them.
The Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (IOC, created in 2009) was established by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch in order to strengthen international cooperation in criminal matters in the regions of the Indian Ocean. Its main objective is to prevent and combat forms of serious crime, such as organised crime, corruption, drug trafficking or terrorism. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters and procedures with the Member States.
The Judicial Regional Platform of Sahel countries (SAHEL, created in 2010) was created jointly by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch and COI. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters procedures with the Member States.
The European Network for Victims’ Rights (ENVR) is an informal network of policy officers working at the ministries of justice (or other relevant authorities)
IPA 2017 project was implemented by Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and the Italian Ministry of Interior.
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved