Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Izvilkums no Latvijas kriminālprocesa kodeksa konsolidētās versijas – atsevišķas nodaļas no kodeksa divpadsmitās sadaļas „Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā”, kurās ietvertas normas, ar ko tiek ieviests Padomes ietvarlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietinājuma lēmumu un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/TI), kā arī panti, uz kuriem tiek veiktas atsauces.
Origin
Nie
Publication Date
21.05.2012
Categories
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved