Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
UREDBE UREDBA (EU) 2019/816 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje drŭava Ālanica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv drŭavljana trećih zemalja i osoba bez drŭavljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726
Origin
Ne
Publication Date
28.08.2019
Categories
- UREDBA (EU) 2019/816 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726
- UREDBA (EU) 2019/816 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved