Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Follow-up to the Report on Denmark (Jan 2015)
Origin
Ne
Publication Date
05.09.2016
Categories
- Reports
- ODLUKA VIJEĆA 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži
- Eurojust Decision
- ODLUKA VIJEĆA 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži
- Eurojust Decision
- Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP
- Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved