Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Regulation (EU) 2016/95 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters = Information in relation to the Framework Decision on the European Evidence Warrant and the Directive on the European Investigation Order
Origin
Ei
Publication Date
31/03/2016
Categories
- Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades
- Protokoll, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooni juurde
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/95, 20. jaanuar 2016, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid
- Nõukogu raamotsus 2008/978/JSK, 18. detsember 2008 , mis käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust esemete, dokumentide ja andmete kogumiseks kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil
- Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades
- Protokoll, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooni juurde
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud