Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Stockholm Programme
Origin
Ei
Publication Date
22/05/2013
Categories
- Nõukogu raamotsus 2008/909/JSK, 27. november 2008 , vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil
- Nõukogu eelnõu: raamotsus 2006/960/JHA, 18. detsembri 2006 , Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK, 28. november 2008 , teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega
- Nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, 27. november 2008 , kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta
- Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2009/902/JSK, 30. november 2009 , millega luuakse Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2001/427/JSK
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist
- Nõukogu eelnõu: raamotsus 2006/960/JHA, 18. detsembri 2006 , Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2008/909/JSK, 27. november 2008 , vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil
- Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK, 28. november 2008 , teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega
- Nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, 27. november 2008 , kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2009/902/JSK, 30. november 2009 , millega luuakse Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2001/427/JSK
- Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist
- Nõukogu raamotsus 2008/978/JSK, 18. detsember 2008 , mis käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust esemete, dokumentide ja andmete kogumiseks kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil
- Nõukogu eelnõu: raamotsus 2006/960/JHA, 18. detsembri 2006 , Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, 27. november 2008 , kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta
- Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008 , piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega
- Nõukogu otsus 2009/902/JSK, 30. november 2009 , millega luuakse Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2001/427/JSK
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud