Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Прилагане на Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции — Нотификация от Гърция
Източник
Не
Publication Date
14/02/2020
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за пробация, с оглед осъществяването на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
- Supervision of Probation Measures and alternative sanctions
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved