Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Art. 386)
Източник
Не
Publication Date
18.09.2018
Категории
- Рамково Решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой
- Рамково Решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved