Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Implementation of Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. 19 February 2015. PDF
Източник
Не
Publication Date
24/02/2015
Категории
- Статус на изпълнение
- Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за пробация, с оглед осъществяването на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
- Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за пробация, с оглед осъществяването на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved