Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW
Last reviewed on 26 lipiec 2022 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved