Biblioteka sądowa
Search the Library
Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie
Last reviewed on 26 wrzesień 2019 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved