Библиотека
Търсене в библиотеката
Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС
Last reviewed on 21 март 2022 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved