Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки
Last reviewed on 20 октомври 2022 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved