Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Mutual Legal Assistance
ЗАГЛАВИЕ
Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите
Протокол, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз, към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите–членки на Европейския съюз
Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на определени разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз и Протокола от 2001 година към нея
Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати
Споразумение между Европейския Съюз и Япония за правна взаимопомощ по Наказателноправни въпроси
Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност
Решение на Съвета от 28 май 2001 година за предаване на проби от контролирани вещества
Съвместно действие от 29 юни 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно добрите практики на взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved