Biblioteka sądowa
Show status of implementations for

Slowacja
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 10 lipiec 2024 by Sekretariat EJN
 Export section
Print
Instrument prawny Entry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi Implemented   1 wrz 2010

Statements under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Slovakia

Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie Implemented   -

1. Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant. Implemented on 01/09/2010.
2. Act no 344/2012 Coll. of 17/10/2012 that amending Acts no 154/2010 Coll, 549/2011 Coll and 221/2006 Coll. Implemented on 01/12/2012.
3. Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties. Implemented on 01/08/2011.
4. Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union. Implemented on 01/02/2012.
5. Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union. Implemented on 01/02/2012

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro Implemented   -

Fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 15 marca 2001r w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym Implemented   1 sty 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi Implemented   1 sty 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa Implemented   1 sty 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych Implemented   1 sty 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu Implemented   1 sty 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Implemented   -

This Framework Decision was replaced by Directive No. 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims.This directive is fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu Implemented   1 sty 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym Implemented   1 sty 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych Implemented   1 sty 2006

Declaration by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2003/577/JHA on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Art. 9 (3). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 650/2005 Coll. of 13/12/2005 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej Implemented   -

Directive of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (2011/93/EU) implemented on 01/08/2013. National legislation: Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami Implemented   1 sty 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa Implemented   1 wrz 2010 -

Law No. 224/2010

-
Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne Implemented   ---
Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym Implemented   1 sie 2011

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Slovakia. Pdf

Delcaration by Slovak Republick, September 2023

Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty Implemented   1 sty 2017

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Slovakia

Implemented by the act No. 316/2016 Coll., legally binding since 1 January 2017

-
Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej Implemented   15 gru 2008 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 491/2008 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Implemented   1 sty 2013 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act 334/2012 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej Implemented   1 wrz 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 224/2010 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej Implemented   1 lut 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union. Art 26 (4). Pdf

Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych Implemented   1 wrz 2009 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 257/2009 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu Implemented   1 sty 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 576/2009 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych Implemented   1 lut 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/947/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. Art. 23 (4). Pdf

Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Implemented   1 sie 2011 -

Act No. 757/2004 Coll. of 09/12/2004 on courts as amended by the Act No. 192/2011 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji Implemented   1 sty 2008 -

Act no 330/2007 Coll. of 20/06/2007 on Criminal Record

-
Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania Implemented   1 lip 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on Supervision Measures by Slovakia

Notification of the Framework Decision on Supervision Measures Slovakia. pdf

Notification of competent authorities on Supervision Measures FD by Slovakia

Declarations by the Slovak Republic, 21 September 2023

Act no 161/2013 Coll. of 22/05/2013 on transfer, mutual recognition and execution of decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów Implemented   1 sie 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of the Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia. Competent Authorities. Pdf

Declaration by the Slovak Republic regarding Council Framework Decision 2009/948/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings. Art. 14 (1). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Conflicts of Jurisdiction. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005,

Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Dyrektywa Rady Nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich Implemented   21 gru 2007 --
Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ l-ambjent permezz tal-liġi kriminali Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW [Dz.U. L 101 z 15.4.2011]. Implemented   6 kwi 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony Implemented   1 sty 2016 -

Fully implemented by the Act No. 398/2015 Coll. of 12/11/15 About European Protection Order In Criminal Matters which has been legally binding since  01/01/2016.

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej Planned   process ongoing --

Implemented Art. 1 to 30, Article 31(1), (2) and (6) to (9), Articles 32 to 46, Articles 49 and 50 and Annex I.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycz ą ca ataków na systemy informatyczne i zast ę puj ą ca decyzj ę ramow ą Rady 2005/222/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej Implemented   1 sty 2017 -

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych Implemented   15 paź 2017

 Notification 41/2017 by Slovak Republic concerning Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order in criminal matters

Law No. 236/2017 Coll. on European Investigative Order in Criminal Matters from September the 6th.

Notifications Slovakia

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa Implemented   -

National implementing measures provided to European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku)   - ---
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym Implemented   15 paź 2017 -

 

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW   - ---
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania   - ---
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym Implemented   1 lip 2018 -

 

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania Implemented   1 lip 2018 -

 

-
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii Implemented   1 sie 2019 -

 

-
2018/843/EU: Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 **n_amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU_n**   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/713 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/884 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępująca decyzję Rady 2009/316/WSiSW Planned   process ongoing ---
2023/1544/EU: Directive (EU) 2023/1544 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 laying down harmonised rules on the designation of **n_designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence_n** in criminal proceedings   - ---
2023/977/EU: Directive (EU) 2023/977 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on the **n_exchange of information between the law enforcement authorities of Member States and repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA_n**   - ---
2024/1260/EU: Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on **n_asset recovery and confiscation_n**   - ---
Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych   - -

This Framework Decision is replaced by Directive No. 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters. This Directive will be implemented in accordance with the transposition date ( 22/05/17 at the latest).

-
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved
System.Web.HttpWriter