Biblioteka sądowa
Show status of implementations for

Republika Czeska
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 27 marzec 2024 by Sekretariat EJN
 Export section
Print
Instrument prawny Entry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi Implemented   1 sty 2014

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters - came into effect from 1 January 2014.

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie Implemented   1 sty 2014 -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation inCriminal Matters

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro Implemented   1 sty 2012 -

This problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons
no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 15 marca 2001r w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym Implemented   1 sie 2013 -

The legislation changed and currently the problematic is covered by the Act on victim´s of crime came into force partly on 25 February 2013, 1 April 2013, 1 May 2013 and the rest on 1 August 2013.

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi Implemented   1 sty 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa Implemented   -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych Implemented   -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal MattersAct No. 82/1998 Coll., on Liability for damage incurred within the state administration or due to the incorrect administrative procedure Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version)

-
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences and Proceedings against Them

-
Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi.   - --

Framework Decision replaced by 2011/36/EU: Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims of 5 April 2011, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, (table of status of implementation), which this country has implemented.

Decyzja ramowa Rady z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu Implemented   1 sty 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012) 

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym Implemented   1 sty 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012)

-
Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych Implemented   1 lip 2006

Transposition by Czech Republic of Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Declaration and competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 55/2017 Coll.,amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No.141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat. Entry into force of new legislation: 01/01/2014

Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej Implemented   1 sty 2010 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) (entry into force on 1 January 2010)

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami Implemented   1 sty 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa Implemented   1 lip 2006 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

-
Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne Implemented   ---
Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym Implemented   1 sty 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 3 June 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 20 July 2010

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into effect on 01/01/2014. Act No. 105/2013 Coll., amending further Acts in relation to adoption of the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty Implemented   1 sty 2009

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Czech Republic

Amendment to the notification and declaration made by the Czech Republic in relation to the relevant provisions of Framework Decision on Confiscation Orders

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters(in consolidated version), Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 55/2017 Coll., amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej Implemented   ---
Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Implemented   3 sie 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version)

-
Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej Implemented   1 sty 2014 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons No. 418/2011 Coll. (entry into force on 1 January 2012), the Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014 and the Criminal Proceedings Code No. 141/1961 Coll.

-
Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej Implemented   1 sty 2014

Act No 104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych Implemented   1 sty 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version),  Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych Implemented   1 sty 2014

Notification on the implementation of the FD on Probation Decisions by Czech Republic

Act No 104/2013 Coll. on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Implemented   1 sty 2014 -

Act of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014

-
Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji Implemented   -

Act No. 269/1994 Coll., on Criminal Register (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania Implemented   1 sty 2014

Notification of the implementation of the Supervision Measures FD by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów Implemented   1 sty 2014

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Dyrektywa Rady Nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich Implemented   -

Act No. 326/1999 Coll., onthe Residence of Foreign Nationals on the Territory of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., theCriminal Code (inconsolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie Implemented   -

Act No. 253/2008 Coll., on Certain Measures Against the Legalization of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ l-ambjent permezz tal-liġi kriminali Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa Implemented   -

Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version)Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 36/1967 Coll., on Certified experts and Interpreters and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW [Dz.U. L 101 z 15.4.2011]. Implemented   6 kwi 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego   - ---
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony Implemented   1 maj 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Czech Republic. Competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) Constitutional Act No.1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic, Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and further Laws

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) – came into effect on 01/01/2014.

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycz ą ca ataków na systemy informatyczne i zast ę puj ą ca decyzj ę ramow ą Rady 2005/222/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności Implemented   1 maj 2017 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych Implemented   16 sie 2018

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Czech Republic (05/09/2019)

Notification from the Czech Republic related to EPPO

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), as amended by the Act No. 178/2018 Coll.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

 

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., theCriminal Proceedings Code (in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) Act No. 273/2008 Coll., on the Police of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

-
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW Implemented   24 kwi 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Acts No. 110/2019 Coll. and No. 111/2019 Coll.  

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW Implemented   1 lut 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania Implemented   24 kwi 2019 -

 

 National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. This Act entered into effect on 24 April 2019.

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym Implemented   1 wrz 2019 -

Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version);

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version);

Act No. 293/1993 Coll., on pretrial detention  (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 203/2019 Coll.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania Implemented   24 kwi 2019 -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) 

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. by amending the Act No. 104/2013 Coll, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii Implemented   1 gru 2019 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by the Act No. 315/2019 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

2018/843/EU: Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 **n_amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU_n** Implemented   1 cze 2021 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 527/2020 Sb. (in most parts entered in force on 1 January 2021) amending the Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against legitimisation of proceeds of crime and financing of terrorism and by the adoption of the Act No. 37/2021 Sb. (enters in force on 1  June 2021). 

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych Implemented   1 paź 2020 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has already been carried out by Act No. 333/2020 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/713 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW Implemented   28 cze 2022 --

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 130/2022 Coll., amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, the Act No. 45/2013 Coll., on Victims of crime and some other Acts. The Act No. 130/2022 Coll. entered into force on 28 June 2022.  

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/884 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępująca decyzję Rady 2009/316/WSiSW Implemented   28 cze 2022 --

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 130/2022 Coll., amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, the Act No. 45/2013 Coll., on Victims of crime and some other Acts. The Act No. 130/2022 Coll. entered into force on 28 June 2022.

2023/1544/EU: Directive (EU) 2023/1544 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 laying down harmonised rules on the designation of **n_designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence_n** in criminal proceedings   - ---
2023/977/EU: Directive (EU) 2023/977 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on the **n_exchange of information between the law enforcement authorities of Member States and repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA_n**   - ---
2024/1260/EU: Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on **n_asset recovery and confiscation_n**   - ---
Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych Implemented   ---
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved
System.Web.HttpWriter