Notice: During this week there will be maintenance work on the website. Please try again after several minutes if the website does not respond.
Juriidiline raamatukogu
Show status of implementations for

Tšehhi Vabariik
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 4 märts 2021 by EJN sekretariaat
 Export section
File format
ÕigusinstrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta Implemented   1 jaan 2014

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters - came into effect from 1 January 2014.

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Nõukogu raamotsus 2009/299/JSK, 26. veebruar 2009 , millega muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul Implemented   1 jaan 2014 -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation inCriminal Matters

-
Nõukogu raamotsus, 29. mai 2000, võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega Implemented   1 jaan 2012 -

This problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons
no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
Nõukogu raamotsus, 15. märts 2001, ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses Implemented   1 aug 2013 -

The legislation changed and currently the problematic is covered by the Act on victim´s of crime came into force partly on 25 February 2013, 1 April 2013, 1 May 2013 and the rest on 1 August 2013.

-
Nõukogu raamotsus, 28. mai 2001, mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta Implemented   1 jaan 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
Nõukogu raamotsus, 26. juuni 2001, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist Implemented   -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

-
Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, ühiste uurimisrühmade kohta Implemented   -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal MattersAct No. 82/1998 Coll., on Liability for damage incurred within the state administration or due to the incorrect administrative procedure Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version)

-
Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, terrorismivastase võitluse kohta Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences and Proceedings against Them

-
Nõukogu raamotsus, 19. juuli 2002, inimkaubanduse vastu võitlemise kohta   - --

Framework Decision replaced by 2011/36/EU: Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims of 5 April 2011, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, (table of status of implementation), which this country has implemented.

Nõukogu raamotsus, 28. november 2002, millega tugevdatakse karistusõiguslikku raamistikku, et tõkestada ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele kaasaaitamist Implemented   1 jaan 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012) 

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Nõukogu raamotsus 2003/568/JSK, 22. juuli 2003, korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris Implemented   1 jaan 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012)

-
Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus Implemented   1 juuli 2006

Transposition by Czech Republic of Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Declaration and competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 55/2017 Coll.,amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No.141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat. Entry into force of new legislation: 01/01/2014

Nõukogu raamotsus 2004/68/JSK, 22. detsember 2003, laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta Implemented   1 jaan 2010 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) (entry into force on 1 January 2010)

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 25. oktoober 2004, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta Implemented   1 jaan 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Nõukogu raamotsus 2005/212/JSK, 24. veebruar 2005, mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist Implemented   1 juuli 2006 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

-
Nõukogu raamotsus 2005/222/JSK, 24. veebruar 2005, infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta Implemented   ---
Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta Implemented   1 jaan 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 3 June 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 20 July 2010

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into effect on 01/01/2014. Act No. 105/2013 Coll., amending further Acts in relation to adoption of the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

Complementary information provided by the Council Secretariat

Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta Implemented   1 jaan 2009

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Czech Republic

Amendment to the notification and declaration made by the Czech Republic in relation to the relevant provisions of Framework Decision on Confiscation Orders

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters(in consolidated version), Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 55/2017 Coll., amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat

Nõukogu eelnõu: raamotsus 2006/960/JHA, 18. detsembri 2006 , Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta Implemented   ---
Nõukogu raamotsus 2008/675/ÜVJP, 24. juuli 2008 , mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes Implemented   3 aug 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version)

-
Nõukogu raamotsus 2008/841/JSK, 24. oktoober 2008 , organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta Implemented   1 jaan 2014 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons No. 418/2011 Coll. (entry into force on 1 January 2012), the Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014 and the Criminal Proceedings Code No. 141/1961 Coll.

-
Nõukogu raamotsus 2008/909/JSK, 27. november 2008 , vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil Implemented   1 jaan 2014

Act No 104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK, 28. november 2008 , teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega Implemented   1 jaan 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Nõukogu raamotsus 2008/919/JSK, 28. november 2008 , millega muudetakse raamotsust 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version),  Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Nõukogu raamotsus 2008/947/JSK, 27. november 2008 , vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet Implemented   1 jaan 2014

Notification on the implementation of the FD on Probation Decisions by Czech Republic

Act No 104/2013 Coll. on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, 27. november 2008 , kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta Implemented   1 jaan 2014 -

Act of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014

-
Nõukogu raamotsus 2008/978/JSK, 18. detsember 2008 , mis käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust esemete, dokumentide ja andmete kogumiseks kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil Implemented   ---
Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu Implemented   -

Act No. 269/1994 Coll., on Criminal Register (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Nõukogu raamotsus 2009/829/JSK, 23. oktoober 2009 , Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes Implemented   1 jaan 2014

Notification of the implementation of the Supervision Measures FD by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses Implemented   1 jaan 2014

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Nõukogu Direktiiv 2001/40/EÜ, 28. mai 2001, kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikuse tunnustamise kohta Implemented   -

Act No. 326/1999 Coll., onthe Residence of Foreign Nationals on the Territory of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Nõukogu direktiiv 2002/90/EÜ, 28. november 2002, millega määratletakse kaasaaitamine ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., theCriminal Code (inconsolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/35/EÜ, 7. september 2005, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ, 26. oktoober 2005 , rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega riikliku taustaga isik ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta Implemented   -

Act No. 253/2008 Coll., on Certain Measures Against the Legalization of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/99/EÜ, 19. november 2008 , keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/123/EÜ, 21. oktoober 2009, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest Implemented   -

Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version)Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/64/EL, 20. oktoober 2010, õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 36/1967 Coll., on Certified experts and Interpreters and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/36/EL, 5. aprill 2011, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK [ELT L 101, 15.4.2011]. Implemented   6 apr 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/82/EL, 25. oktoober 2011 , millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta   - ---
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2011/92/EL, 13. detsember 2011, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta Implemented   1 mai 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Czech Republic. Competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) Constitutional Act No.1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic, Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and further Laws

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/13/EL, 22. mai 2012 , milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) – came into effect on 01/01/2014.

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012 , millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/32/EL, 26. juuni 2013 , rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2013/40/EL, 12. august 2013, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2005/222/JSK Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/48/EL, 22. oktoober 2013, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega Implemented   1 mai 2017 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/42/EL, 3. aprill 2014 , kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiiv 2014/41/EL, 3. aprill 2014, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades Implemented   16 aug 2018

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Czech Republic (05/09/2019)

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), as amended by the Act No. 178/2018 Coll.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/62/EL, 15. mai 2014 , milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/66/EL, 15. mai 2014, kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/57/EL, 16. aprill 2014 , turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta(turukuritarvituse direktiiv) Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

 

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/413, 11. märts 2015 , millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/343, 9. märts 2016, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaal- menetluses kohtulikul arutelul Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., theCriminal Proceedings Code (in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) Act No. 273/2008 Coll., on the Police of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

-
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/680, 27. aprill 2016, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK Implemented   24 apr 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Acts No. 110/2019 Coll. and No. 111/2019 Coll.  

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/541, 15. märts 2017, terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK Implemented   1 veebr 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/681, 27. aprill 2016, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks Implemented   24 apr 2019 -

 

 National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. This Act entered into effect on 24 April 2019.

Euroopa parlamendi ja nõukogu Direktiiv (EL) 2016/800, 11. mai 2016, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi Implemented   1 sept 2019 -

Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version);

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version);

Act No. 293/1993 Coll., on pretrial detention  (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 203/2019 Coll.

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1919, 26. oktoober 2016, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses Implemented   24 apr 2019 -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) 

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. by amending the Act No. 104/2013 Coll, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/1371, 5. juuli 2017, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil Implemented   1 dets 2019 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by the Act No. 315/2019 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843, 30. mai 2018, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL Planned   process ongoing -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Legislation process is ongoing.

The implementing legislation has been submitted to the Government for approval in December 2019.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil Implemented   1 okt 2020 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has already been carried out by Act No. 333/2020 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/713, 17. aprill 2019, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK Planned   process ongoing --

Implementing legislation amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, as well as Act No. 45/2013 Coll. on Victims of crime has been submitted to the Parliament of the Czech Republic for approval.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/884, 17. aprill 2019, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK teabe vahetamise osas kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) osas ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK   - ---
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud
System.Web.HttpWriter