Dates and Places


пленарните заседания на Европейската съдебна мрежа

Пленарни срещи в държавите-членки

Last meetings:

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania | [documents]

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria | [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria | [documents]
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia  | [documents]

Next meetings    
53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

ЕСМ провежда минимум три пленарни срещи всяка година.

Целите на пленарните заседания са следните:

  • да осигурят възможност на звената за контакт да се опознаят и обменят опит, по-специално относно работата на мрежата;
  • да предоставят форум за разискване на практически и правни проблеми, които държавите-членки са срещнали във връзка със съдебното сътрудничество, по-специално по отношение на изпълнението на приетите от Европейския съюз мерки.

Две от пленарните срещи се организират в държавата — членка, която председателства Съвета (в края на всеки семестър). Тези срещи дават възможност на звената за контакт да се срещат с представители на органите в държавата — членка домакин и да обменят практики относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. На тези пленарни срещи са поканени най-малко три звена за контакт от държава — членка, две звена за контакт от държавите кандидатки и едно звено за контакт от асоциираните държави и държавите партньори, както и наблюдатели.

 


Пленарни срещи в Хага – редовна среща

Last meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague | [documents]

Next meeting: 41th Regular Meeting, 19 February 2020, The Hague

 

Веднъж годишно (през февруари или март) се провежда пленарна среща в офиса на Евроюст в Хага – т. нар. редовна среща. Две звена за контакт на ЕСМ са поканени на редовната среща. Редовната среща има различна цел и роля в сравнение с двете пленарни срещи, организирани в държавите — членки. Тя е посветена на практическите и организационни въпроси, свързани с ЕСМ, или на новите инициативи за съдебно сътрудничество.

 


Заседания на националните кореспондентите

Last meeting: 10th NCM, 17 October 2018, in The Hague | [documents]

Next meeting: 11th NCM, 16 October 2019, in The Hague

  

Националните кореспонденти на ЕСМ, отговорни за вътрешното функциониране на мрежата, се срещат минимум веднъж годишно. Целта на срещата на националните кореспонденти е да осигури подробен преглед и обсъждане на дейностите на ЕСМ за последващото представяне на предложения на пленарното заседание на ЕСМ за финално одобрение. Срещата на националните кореспонденти обикновено се провежда през октомври в офиса на Евроюст в Хага.

 


Заседания на кореспондентите които отговарят за автоматизирания информационен

Last meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague |  [documents]

Next meeting: 19th Tools Correspondents meeting: 18 March 2020, The Hague

 

Кореспондентите на Европейската съдебна мрежа, които отговарят за автоматизирания информационен обмен, провеждат заседания ad hoc най-малко веднъж годишно и когато членовете ѝ счетат за необходимо. Целта на прегледа на присъдите за тероризъм (ППТ) е да гарантира, че информацията на уебсайта на ЕСМ е представена и актуализирана. ППТ обикновено се провежда през март в офиса на Евроюст в Хага.

 


Регионални и национални срещи на ЕСМ 

Всяка година се организират регионални и национални срещи на ЕСМ в държавите — членки. Целта на срещите е да се подобри функционирането на звената за контакт на ЕСМ и съдебното сътрудничество като цяло и да се повиши информираността за ЕСМ.

Регионалните срещи включват звена за контакт от три или повече държави — членки и се фокусират върху проблеми, които имат предимно регионален характер. 

Националните срещи събират звената за контакт в една държава — членка и представители на съдебните органи в страната, за да обсъждат дейностите и ролята на ЕСМ и да насърчават използването на мрежата.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved