Dates and Places


пленарните заседания на Европейската съдебна мрежа

Пленарни срещи в държавите-членки

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

ЕСМ провежда минимум три пленарни срещи всяка година.

Целите на пленарните заседания са следните:

  • да осигурят възможност на звената за контакт да се опознаят и обменят опит, по-специално относно работата на мрежата;
  • да предоставят форум за разискване на практически и правни проблеми, които държавите-членки са срещнали във връзка със съдебното сътрудничество, по-специално по отношение на изпълнението на приетите от Европейския съюз мерки.

Две от пленарните срещи се организират в държавата — членка, която председателства Съвета (в края на всеки семестър). Тези срещи дават възможност на звената за контакт да се срещат с представители на органите в държавата — членка домакин и да обменят практики относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. На тези пленарни срещи са поканени най-малко три звена за контакт от държава — членка, две звена за контакт от държавите кандидатки и едно звено за контакт от асоциираните държави и държавите партньори, както и наблюдатели.

 


Пленарни срещи в Хага – редовна среща

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Веднъж годишно (през февруари или март) се провежда пленарна среща в офиса на Евроюст в Хага – т. нар. редовна среща. Две звена за контакт на ЕСМ са поканени на редовната среща. Редовната среща има различна цел и роля в сравнение с двете пленарни срещи, организирани в държавите — членки. Тя е посветена на практическите и организационни въпроси, свързани с ЕСМ, или на новите инициативи за съдебно сътрудничество.

 


Заседания на националните кореспондентите

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Националните кореспонденти на ЕСМ, отговорни за вътрешното функциониране на мрежата, се срещат минимум веднъж годишно. Целта на срещата на националните кореспонденти е да осигури подробен преглед и обсъждане на дейностите на ЕСМ за последващото представяне на предложения на пленарното заседание на ЕСМ за финално одобрение. Срещата на националните кореспонденти обикновено се провежда през октомври в офиса на Евроюст в Хага.

 


Заседания на кореспондентите които отговарят за автоматизирания информационен

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Кореспондентите на Европейската съдебна мрежа, които отговарят за автоматизирания информационен обмен, провеждат заседания ad hoc най-малко веднъж годишно и когато членовете ѝ счетат за необходимо. Целта на прегледа на присъдите за тероризъм (ППТ) е да гарантира, че информацията на уебсайта на ЕСМ е представена и актуализирана. ППТ обикновено се провежда през март в офиса на Евроюст в Хага.

 


Регионални и национални срещи на ЕСМ 

Всяка година се организират регионални и национални срещи на ЕСМ в държавите — членки. Целта на срещите е да се подобри функционирането на звената за контакт на ЕСМ и съдебното сътрудничество като цяло и да се повиши информираността за ЕСМ.

Регионалните срещи включват звена за контакт от три или повече държави — членки и се фокусират върху проблеми, които имат предимно регионален характер. 

Националните срещи събират звената за контакт в една държава — членка и представители на съдебните органи в страната, за да обсъждат дейностите и ролята на ЕСМ и да насърчават използването на мрежата.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved